Splošni pogoji uporabe storitev InstantFeedback


I. UVOD

  I. Opredelitev predmeta

  II. Opredelitev pojmov

  III. Opredelitev veljavnosti

  IV. Način spreminjanja in dopolnjevanja Splošnih pogojev uporabe storitev InstantFeedback

II. SKLENITEV NAROČNIŠKEGA RAZMERJA IN PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE STORITEV

III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA

  I. Tehnične vsebine

      Tehnični, programski in organizacijski pogoji

      Varovanje vsebin

      Razpoložljivost sistema

      Načrtovano vzdrževanje sistema

      Prijava okvare in podpora uporabnikom

      Brisanje podatkov iz sistema InstantFeedback

      Zagotavljanje neprekinjenega delovanja, varnostno kopiranje podatkov

      Lokacija podatkovnih shramb

 II. Organizacijske vsebine

  III. Pravne vsebine

        Poslovna skrivnost

        Omejitev dostopa do podatkov

        Izvajalčev dostop do naročnikovih vsebin

        Odgovornost

        Cenik storitev in plačilni pogoji

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA IN UPORABNIKOV

  I. Tehnične vsebine

      Strojna in programska oprema

  II. Organizacijske vsebine

      Dodelitev in preklic pooblastil za dostop do sistema InstantFeedback

      Avtentikacija uporabnikov

  III. Organizacijske vsebine

        Organizacija dela v primeru nedelovanja storitev

  IV. Pravne vsebine

        Uporaba sistema InstantFeedback

        Odgovornost

        Kršitev pogodbe

V. KONČNE DOLOČBE

VI. PRILOGE

  InstantFeedback Cloud Infrastruktura

 
 

I. UVOD

 

I. Opredelitev predmeta

1. člen

Predmet teh splošnih pogojev je urejanje osnovnih razmerij med izvajalcem ter naročnikom storitev InstantFeedback.

Določbe teh splošnih pogojev ne posegajo v kogentne zakonsko določene pravice in obveznosti pogodbenih strank.

Izvajalec je zgolj ponudnik uporabe storitev InstantFeedback, ki prepoznava najbolj zadovoljne stranke in obenem razjasni, kako na njihovo zadovoljstvo vplivajo različni dejavniki storitve.

Ti splošni pogoji uporabe storitev InstantFeedback urejajo pridobitev pravice za uporabo, pogoje in način uporabe sistema, pogoje sklenitve, sprememb in prekinitve pogodbenega razmerja med naročnikom in izvajalcem, pravice ter obveznosti naročnika, uporabnikov ter izvajalca storitev InstantFeedback.

 

II. Opredelitev pojmov

 2. člen

Sistem InstantFeedback ali sistem je vsa infrastruktura z ustrezno upravljano programsko opremo, na kateri izvajalec izvaja storitve InstantFeedback.

Storitve InstantFeedback so sklop vseh del in nalog, s katerimi izvajalec naročniku s pomočjo neposrednega dvosmernega komuniciranja s strankami z uporabo SMS in email sporočil (kar vključuje tudi masovno obveščanje strank naročnika) zagotavlja prepoznavo najbolj zadovoljnih strank in obenem razjasni, kako na njihovo zadovoljstvo vplivajo različni dejavniki storitve.

Pogodba o uporabi storitev InstantFeedback je zavezujoč dokument, v katerem naročnik in izvajalec specificirata storitev InstantFeedback ter morebitne dodatne storitve.

Pooblaščena oseba naročnika je tista oseba, ki ima na strani naročnika pooblastilo za upravljanje administratorskega modula (Admin InstantFeedback) v sistemu InstantFeedback.

Uporabnik je tista oseba, ki jo imenuje pooblaščena oseba naročnika in je pooblaščena za uporabo sistema InstantFeedback v imenu in za račun naročnika in se ob prijavi v sistem InstantFeedback izkaže z ustreznimi poverilnicami.

Uporabniško ime in geslo sta sestavljena iz kombinacije znakov in se uporabniku dodelita ob odprtju uporabniškega računa. Uporabnik prejme ob prvi prijavi na svoji delovni postaji tudi aktivacijsko kodo, ki jo sistem ustvari ob odprtju računa. Uporabniško ime in geslo uporabniki potrebujejo za dostop do sistema InstantFeedback.

Razpoložljivost sistema je definirana kot delež časa, v katerem je sistem pripravljen na normalno delovanje, t.j. zmožnost sistema, da uporabnikom omogoča normalno uporabo sistema InstantFeedback. 

Nerazpoložljivost sistema je definirana kot delež časa, v katerem sistem InstantFeedback ni pripravljen na normalno delovanje. Nerazpoložljivost sistema je lahko načrtovana (vzdrževanje sistema, administriranje, nadgradnja programske opreme) ali nenačrtovana (izjemni dogodki).

Delovni čas izvajalca je od ponedeljka do petka, razen praznikov in dela prostih dni (v Republiki Sloveniji), od 8. do 16. ure.

Višja sila pomeni vsako nepredvidljivo in izjemno okoliščino ali dogodek, ki je zunaj nadzora izvajalca in je/ga ni mogoče pripisati njegovi napaki ali malomarnosti in je/ga kljub vsej potrebni skrbnosti ni mogoče preprečiti.

Poziv stranki k oddaji ocene vključuje eno ali več SMS-sporočil ali email sporočil. Naročnik plačuje le odzive stranke, za kar se šteje vsak odgovor stranke bodisi s številko ali besedilom.

Izvajalec je gospodarska družba Povej šefu, poslovne storitve, d.o.o., Celovška cesta 280, 1000 Ljubljana, matična številka: 2316099000.

 

III. Opredelitev veljavnosti

 3. člen

Ti splošni pogoji veljajo, če s pogodbo med pogodbenima strankama posamezna vprašanja niso urejena drugače oziroma če zakon ne določa drugače.

V primeru, da so določila pogodbe in splošnih pogojev med seboj v neskladju ali nasprotju, veljajo določila, opredeljena v pogodbi.

 

IV. Način spreminjanja in dopolnjevanja Splošnih pogojev uporabe storitev InstantFeedback.

 4. člen

Izvajalec lahko te splošne pogoje enostransko spreminja in dopolnjuje ob spremembi zakonodaje, zaradi usklajevanja z domačimi in mednarodnimi standardi ali iz drugih razlogov. Začetek veljavnosti takšnih sprememb in dopolnitev splošnih pogojev je opredeljena v novo sprejetih splošnih pogojih.

Izvajalec pooblaščeno osebo naročnika o novih splošnih pogojih pisno obvesti še pred začetkom veljavnosti le-teh. 

V primeru spremembe teh splošnih pogojev ima naročnik pravico, da novih splošnih pogojev ne sprejme in vztraja pri obstoječih. Izvajalec ima v tem primeru pravico odstopiti od pogodbe z odpovednim rokom 15 dni.

 

II. SKLENITEV NAROČNIŠKEGA RAZMERJA IN PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE STORITEV 

 

 5. člen

Pogodbo o uporabi storitev InstantFeedback lahko sklene vsaka pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje lastne dejavnosti. Izvajalec sklene z naročnikom pisno pogodbo, če naročnik:

  • sprejme splošne pogoje uporabe storitev InstantFeedback
  • z izvajalcem ali s strani izvajalca določeno tretjo osebo sklene pogodbo o uporabi storitev InstantFeedback
  • z izvajalcem ali s strani izvajalca določeno tretjo osebo sklene pogodbo o pogodbeni obdelavi podatkov.

(vsi trije dokumenti skupaj: Pogodba o uporabi storitev InstantFeedback)

Pogodbeni stranki v pogodbi o uporabi storitev InstantFeedback opredelita naročniški paket ter parametre, ki jih bo naročnik podprl s sistemom InstantFeedback, morebitne dodatne storitve, višino mesečne naročnine in ostale pogoje medsebojnega sodelovanja. 

Naročnik v času trajanja pogodbenega razmerja lahko spremeni izbrani naročniški paket storitev InstantFeedback s sklenitvijo dodatka k veljavni Pogodbi o uporabi storitev InstantFeedback.

S sklenitvijo pogodbe o uporabi storitev InstantFeedback in pogodbe o pogodbeni obdelavi podatkov naročnik vstopa v pogodbeno razmerje z izvajalcem in izrecno sprejema splošne pogoje uporabe storitev InstantFeedback. 

Po tem, ko izvajalec prejme podpisano pogodbo o uporabi storitev InstantFeedback in podpisano pogodbo o obdelavi podatkov, pooblaščenim uporabnikom storitev InstantFeedback najkasneje v dveh (2) delovnih dneh omogoči, da lahko začnejo uporabljati sistem InstantFeedback skladno z njihovimi pooblastili.

 6. člen 

Pogodbeno razmerje se sklene za nedoločen čas.

Pogodbo je v času trajanja pogodbenega razmerja možno enostransko odpovedati po obdobju enega leta, z enomesečnim odpovednim rokom. Odpovedni rok prične teči, ko stranka, ki ne odpoveduje pogodbe, prejme odpoved druge stranke.

 

III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA

I. Tehnične vsebine

Tehnični, programski in organizacijski pogoji

 7. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v svojem delovnem okolju zagotovil ustrezne tehnične, programske, organizacijske in varnostne pogoje, ki bodo omogočali uporabo storitev InstantFeedback.

 8. člen

Izvajalec lahko v skladu s 4. členom teh splošnih pogojev enostransko spreminja tehnične in programske pogoje, ki služijo boljšemu izvajanju storitev InstantFeedback.

Izvajalec sme pri spremembi tehničnih in programskih pogojev od naročnika zahtevati njegovo prilagoditev tem novim tehničnim in programskim pogojem ob določitvi prehodnega obdobja, ki pa ne sme biti krajše od enega meseca.

Če se naročnik v postavljenem roku (prehodnem obdobju) ne prilagodi, izvajalec lahko pogodbo (kadarkoli) odpove z odpovednim rokom 15 dni.

 

Varovanje vsebin 

 9. člen

Izvajalec bo uporabil vse razumne razpoložljive tehnične in programske možnosti za varovanje podatkov, ki jih bo naročnik obravnaval v okviru storitev InstantFeedback.

Ob večjih posegih oz. na vsaka tri leta izvajalec naredi penetracijske teste ter ob tem odpravi ugotovljene pomanjkljivosti sistema.

Naročnik lahko zahteva vpogled v rezultate zadnjega penetracijskega testa. Naročnik lahko zahteva, da se naredi novi penetracijski test, ob tem krije stroške testa.

Naročnik ima pravico angažirati pooblaščenega revizorja za izvedbo revizorskega pregleda sistema in njegovega delovanja. Vse stroške revizorja, ki nastanejo iz tega naslova, krije naročnik.

 

Razpoložljivost sistema 

 10. člen

Izvajalec naročniku zagotavlja najmanj 99,5% razpoložljivost sistema InstantFeedback na letni ravni. Izvajalec naročniku ravno tako zagotavlja, da posamezen izpad sistema, ki se šteje od trenutka prijave nerazpoložljivosti sistema, ni daljši od 24 ur.

 

Načrtovano vzdrževanje sistema 

 11. člen

Nerazpoložljivost sistema ne vključuje načrtovanih nedosegljivosti sistema, ko izvajalec opravlja redna vzdrževalna dela. 

Izvajalec bo naročnika po elektronski pošti in na strani sistema InstantFeedback v primeru vzdrževanja med 7. in 22. uro obvestil o načrtovanem vzdrževanju sistema InstantFeedback najmanj tri (3) delovne dni vnaprej.

 

Prijava okvare in podpora uporabnikom 

 12. člen

V primeru, da je prišlo do okvare na sistemu InstantFeedback, zaradi katere je uporabniku onemogočena normalna uporaba storitev InstantFeedback v skladu s temi splošnimi pogoji in Pogodbo o uporabi storitev InstantFeedback, lahko uporabniki okvaro na sistemu ali nedelovanje sistema InstantFeedback sporočajo na naslednji način:

  • Prijava okvare po telefonu v času delovnika ali po elektronski pošti: uporabniki lahko okvaro sporočijo na telefonsko številko 040 860 074 od ponedeljka do petka, razen praznikov in dela prostih dni, od 8. do 16. ure ali na info@instantfeedback.si, 24 ur na dan, vse dni v letu. Uporabnik mora v primeru telefonske prijave okvare poleg opisa napake sporočiti tudi podatke uporabnika (ime in priimek, številka pogodbe o uporabi storitev InstantFeedback).

Odzivni čas izvajalca za začetek reševanja napake (pristop k odpravi napake) je 180 minut po prijavi napake v delovnem času izvajalca.

 

Brisanje podatkov iz sistema InstantFeedback 

 13. člen

Podatki v storitvi InstantFeedback se hranijo tekoče leto ter še eno koledarsko leto. Če naročnik želi predčasno brisanje podatkov, izvajalec podatke pobriše na podlagi naročnikovega naročila za izbris podatkov.

V 30 dneh po prenehanju Pogodbe o uporabi storitev InstantFeedback izvajalec iz sistema InstantFeedback trajno izbriše vse v sistemu InstantFeedback pridobljene podatke naročnika.

 

Zagotavljanje neprekinjenega delovanja, varnostno kopiranje podatkov

 14. člen

Varnostna kopija podatkov sistema InstantFeedback se izdeluje enkrat dnevno in se hrani 30 dni na oddaljeni lokaciji.

Opis zagotavljanja neprekinjenega delovanja sistema InstantFeedback in ravnanja z varnostno kopijo podatkov (dokument InstantFeedback Cloud Infrastruktura) je kot priloga sestavni del teh splošnih pogojev. 

 

Lokacija podatkovnih shramb

 15. člen

Storitev deluje na infrastrukturi, ki se nahaja znotraj Evropske unije. Podatki se ne izvažajo v države izven Evropske unije. 

 

II. Organizacijske vsebine

 16. člen

Izvajalec se zavezuje sprejeti takšno organizacijsko strukturo ter ukrepe, ki bodo uporabnikom omogočile nemoteno uporabo storitev InstantFeedback v skladu s Pogodbo o uporabi storitev InstantFeedback in temi splošnimi pogoji.

Izvajalec se zavezuje, da bo za izvajanje storitev InstantFeedback najemal usposobljene ljudi oziroma ustrezne podizvajalce.

 17. člen

Izvajalec ima pri izbiri neposrednih izvajalcev oziroma podizvajalcev popolno svobodo.

Storitev za delovanje koristi servis za pošiljanje SMS-sporočil. Pri izbiri ponudnika ima izvajalec popolno svobodo.

 

III. Pravne vsebine

Poslovna skrivnost

 18. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo vse zaupne podatke in zaupne informacije, pridobljene v okviru izvajanja storitev InstantFeedback varoval kot poslovno skrivnost. Za poslovno skrivnost se ne štejejo:

  • podatki, ki so javno znani,
  • podatki, za katere zakonodaja določa, da so javni,
  • podatki, ki jih kot javne opredeli naročnik oziroma lastnik podatka oziroma, če ta ni znan, oseba, ki je v podatku navedena,
  • drugi podatki, za katere na sami listini ali ob samem podatku izrecno navedeno, da gre za javne podatke.

Vsi ostali podatki se štejejo za poslovno skrivnost.

Vse navedene zaupne informacije in zaupne podatke se izvajalec obvezuje varovati z izvajanjem in vzdrževanjem varnostnih standardov, opreme in postopkov v skladu s pravili stroke, z dobro poslovno prakso ter relevantno zakonodajo, ki ureja opravljanje teh storitev.

V zvezi s tem se izvajalec zavezuje, da bo z ustreznimi ukrepi zagotovil, da bodo te zaupne podatke in zaupne informacije kot poslovno skrivnost obravnavale in varovale tudi osebe, ki bodo za izvajalca opravljale storitve v zvezi z izvajanjem storitev InstantFeedback.

 

Omejitev dostopa do podatkov 

19. člen

Razen pooblaščeni osebi naročnika in uporabnikom, bo izvajalec kakršenkoli dostop do podatkov omogočil izključno na podlagi pravnomočne sodne ali upravne odločbe

Sistem vodi revizijsko sled. Njen pregled je organiziran tako, da je moč videti vse aktivnosti v povezavi s posamezenim osebnim podatkom, ki se ga obdeluje v storitvi. Omogočen je izvoz revizijskih sledi za posamezne osebne podatke tudi prek uporabe API-ja. 

 

Izvajalčev dostop do naročnikovih vsebin

 20. člen

Pred prvo uporabo storitve InstantFeedback naročnik in izvajalec skleneta pogodbo o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov z izvajalcem, ki s tem pridobi status pogodbenega obdelovalca podatkov. 

Ob odprtju uporabniškega računa naročnik izvajalca pooblasti za dostop do sistema InstantFeedback izključno za namen izvajanja storitev.

 

Odgovornost 

 21. člen

Izvajalec si bo prizadeval za nemoteno in neprekinjeno delovanje sistema InstantFeedback, vendar pa zaradi višje sile lahko pride do morebitnih začasnih prekinitev ali napak v delovanju sistema InstantFeedback.

Izvajalec ne bo odgovoren za kršitev teh splošnih pogojev, če bo do nespoštovanja teh splošnih pogojev ali kateregakoli njihovega dela prišlo zaradi nepredvidljivih ali nepričakovanih dogodkov, splošno imenovanih dogodki zaradi višje sile ali kot takih določenih z veljavno slovensko zakonodajo, na katere izvajalec ne more vplivati in se jih ne da razumno pričakovati, preprečiti ali se jim izogniti. Izvajalec tako ne odgovarja za škodo, ki bi naročniku nastala zaradi višje sile.

Izvajalec ni odškodninsko odgovoren za škodo, ki bi naročniku nastala zaradi uporabe storitev InstantFeedback zaradi ravnanja izvajalca, ki je posledica majhne malomarnosti. V primeru, da je nastanek škode posledica velike malomarnosti ali naklepnega ravnanja izvajalca, izvajalec odgovarja naročniku za škodo v skupni vrednosti največ vsote zadnjih petih (5) mesečnih računov za naročniški paket za uporabo storitev InstantFeedback v skladu s sklenjeno Pogodbo o uporabi storitev InstantFeedback.

Nobena določba v teh splošnih pogojih ne izključuje ali omejuje odgovornosti izvajalca za škodo, ki po zakonu ne more biti veljavno izključena ali omejena.

 

Cenik storitev in plačilni pogoji

 22. člen

Cena storitev InstantFeedback je navedena v Pogodbi o uporabi storitev InstantFeedback. V primeru, da naročnik svoje zapadle obveznosti ne poravna v skladu s pogodbenimi določili, je izvajalec upravičen onemogočiti dostop do storitev InstantFeedback naročniku, ki je v zamudi s plačilom zapadlih obveznosti, od dne, ko je v zamudi s plačilom zapadlih obveznosti, za čas dokler naročnik ne plača vseh zapadlih obveznosti, tako da prekine povezavo med naročnikom in sistemom InstantFeedback.

 

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA IN UPORABNIKOV

I. Tehnične vsebine

Strojna in programska oprema

 23. člen

Naročnik se v svojem okolju zavezuje uporabiti vse potrebne ukrepe za preprečitev nepooblaščene uporabe izvajalčeve programske opreme.

 24. člen

Naročnik se zavezuje, da ob nestrinjanju stranke s pošiljanjem pozivov za oddajo ocene zadovoljstva ali ob zahtevi izvajalca nemudoma preneha pošiljati sporočila na to mobilno telefonsko številko, do morebitne ponovne prijave na storitev s strani te mobilne telefonske številke. Prav tako je naročnik dolžan to mobilno telefonsko številko izbrisati iz vseh baz oziroma seznamov za pošiljanje sporočil, najkasneje v roku 24 ur od prejema zahteve izvajalca.

 

II. Organizacijske vsebine

Dodelitev in preklic pooblastil za dostop do sistema InstantFeedback

 25. člen

Pooblaščena oseba naročnika, določena v pogodbi o uporabi storitev InstantFeedback, v času trajanja pogodbenega razmerja lahko pooblasti nove (dodatne) uporabnike s posredovanjem novih podatkov uporabnikov. Izvajalcu mora po elektronski pošti sporočiti zahtevo za priklop novega uporabnika. Izvajalec se zavezuje pooblaščenim uporabnikom omogočiti uporabo sistema InstantFeedback v največ dveh (2) delovnih dneh po prejemu zahteve.

Pooblaščena oseba naročnika lahko veljavna pooblastila uporabnikov tudi prekliče. Preklic pooblastila naročnik odda v pisni obliki na info@instantfeedback.si. Izvajalec se v primeru preklica pooblastila ali v primeru prekinitve pogodbe zavezuje imenovanim uporabnikom preklicati pravice za dostop do sistema InstantFeedback najkasneje naslednji delovni dan.

 

Avtentikacija uporabnikov

 26. člen

Uporaba sistema InstantFeedback je dovoljena le uporabnikom, ki se identificirajo na vstopni točki z uporabniškim imenom in osebnim geslom ali webservisem, ki se indentificirajo prek dodeljenega API ključa. Uporabnik je dolžan varovati svoje uporabniško ime in geslo. Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala posredno ali neposredno zaradi izgube, odtujitve uporabniškega imena in gesla oziroma ker so tretje nepooblaščene osebe uporabile uporabnikov dostop do sistema InstantFeedback.

Ob registraciji uporabniških računov izvajalec uporabnikom dodeli tudi geslo in uporabniško ime. Uporabnik je ob prvi prijavi v uporabniški račun dolžan zamenjati dodeljeno geslo.

 

III. Organizacijske vsebine

 27. člen

Naročnik je v svojem okolju dolžan izvajati vse potrebne razumne organizacijske ukrepe za zaščito lastne in izvajalčeve programske opreme.

 

Organizacija dela v primeru nedelovanja storitev

 28. člen

V primeru nedelovanja sistema InstantFeedback je naročnik dolžan svoje delo organizirati v skladu z izvajalčevimi navodili s ciljem, da se po nedelovanju čim prej vzpostavi normalna uporaba sistema InstantFeedback in s ciljem preprečevanja nastanka morebitne škode. V nasprotnem primeru je odgovoren za škodo, ki jo povzroči, ker se ni ravnal po izvajalčevih navodilih.

 

IV. Pravne vsebine

Uporaba sistema InstantFeedback

 29. člen

Naročnik se šteje za lastnika podatkov hranjenih v sistemu InstantFeedback in upravljavec zbirke podatkov in ima iz tega naslova vse obveznosti upravljavca baz podatkov, izvajalec pa obveznosti pogodbenega obdelovalca.

 

Odgovornost 

 30. člen

Naročnik je odgovoren za vso škodo, ki bi nastala pri njem ali pri izvajalcu ali pri drugih naročnikih storitev InstantFeedback zaradi uporabe v nasprotju s temi splošnimi pogoji, navodili izvajalca ali pogodbenimi določili.

Naročnik je odgovoren za vso škodo, ki bi nastala pri uporabi sistema InstantFeedback zaradi naročnikove integracijske rešitve, s katero dostopa do sistema InstantFeedback in s katero upravlja sistem InstantFeedback.

Naročnik je sam odgovoren, da uporablja modeme in druge naprave in javno komunikacijsko omrežje v skladu z vsemi predpisi, atesti, dovoljenji itd. Izvajalec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani, zato si mora za uporabo sistema InstantFeedback naročnik zagotoviti ustrezno računalniško opremo in izvajalec nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali neustreznega ravnanja naročnika. Izvajalec ni odgovoren za onemogočen dostop do sistema InstantFeedback, ki je posledica nedelovanja internetnih povezav na strani naročnikovega dobavitelja internetnih storitev.

Izvajalec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri naročniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav naročnika ali prenehanja delovanja storitev InstantFeedback zaradi tehničnih težav naročnika.

 

Kršitev pogodbe

 31. člen

V primeru kršenja Pogodbe o uporabi storitev InstantFeedback (vključujoč kršitve teh splošnih pogojev), izvajalec o tem pisno opozori pooblaščeno osebo naročnika in si pridržuje pravico zaustaviti delovanje storitve InstantFeedback (za naročnika), vse dokler navedene kršitve niso odpravljene. V primeru takih prekinitev izvajalec ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi naročniku nastala zaradi nedostopnosti sistema InstantFeedback.

V primeru, da izvajalec naročniku zaradi kršitev iz prejšnje točke onemogoči dostop do storitev, mora naročnik za vrnitev v prvotno stanje odpraviti razloge za kršitev ter poravnati tudi morebitne stroške, ki jih ima ob tem izvajalec.

V primeru, da naročnik kršitev po pogodbi o uporabi storitev InstantFeedback ne odpravi v osmih (8) dneh od prejema pisnega opozorila izvajalca, izvajalec lahko odstopi od Pogodbe o uporabi storitev InstantFeedback, ki v tem primeru preneha osmi dan po tem ko izvajalec odpoved naročniku odpošlje priporočeno po pošti.

 

V. KONČNE DOLOČBE

 32. člen

Stranki se zavezujeta vse spore po teh splošnih pogojih reševati sporazumno.

Za presojo in razlago teh splošnih pogojev in sklenjene pogodbe se uporablja pravo Republike Slovenije.

 33. člen

Za reševanje sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

34. člen

Ti splošni pogoji uporabe storitev InstantFeedback med strankama pričnejo veljati z dnem sklenitve pogodbe o uporabi storitev InstantFeedback in sklenitve pogodbo o pogodbeni obdelavi podatkov (z dnem sklenitve zadnje pogodbe).

 

VI. PRILOGE

InstantFeedback Cloud Infrastruktura

Slika 1: Arhitektura nove InstantFeedback Cloud (IFC) infrastrukture

 

Opis

InstantFeedback Cloud (IFC) deluje v treh geografskih regijah: v Strasbourgu v Franciji (Datacenter 1), v Frankfurtu v Nemčiji (Datacenter 2) in Gravelinesu v Franciji (Datacenter 3).

Datacenter 1 ima vlogo »primarne« lokacije. Kadar ni motenj v delovanju, vse uporabnike serviramo s te lokacije. Datacentra 2 in 3 imata vlogo »failover« lokacij, ki v primeru nedelovanja primarne lokacije prevzameta serviranje uporabnikov. Datacenter 2 je prva failover lokacija, medtem ko je Datacenter 3 t.i. redundanca, ki ob izpadu Datacentra 2 še vedno zagotavlja failover za primer izpada primarne lokacije. Uporaba dveh failover lokacij nam omogoča, da v primeru izpada enega datacentra ne prihaja do motenj v delovanju sistema.

Za usmerjanje uporabnikov na trenutno »aktivno« lokacijo (aplikacijo) uporabljamo CloudFlare DNS LoadBalancer v failover konfiguraciji. CloudFlare DNS uporabnikom vedno vrne zunanji (CloudFlare) IP naslov, v ozadju pa se promet preusmeri (proxy) na IP treuntno aktivne IFC lokacije. Trenutno aktivno IFC lokacijo se določi tako, da CloudFlare vsakih 30 sekund preveri, ali so posamične lokacije (aplikacije) dosegljive. Aktivna lokacija je prva dosegljiva lokacija v vrstnem redu Datacenter 1, Datacenter 2 in Datacenter 3.

V vseh treh datacentrih so postavljene kopije InstantFeedback in SMS modul aplikacije, ki lahko v katerem koli trenutku prevzamejo serviranje uporabnikov.

V vsakem datacentru je tudi podatkovna baza, ki je v repliciranem clusterju. V Datacentru 1 je primarna baza, podatki katere se v realnem času replicirajo na Hot-Standby replike v Datacentru 2 in 3, tako da v primeru izpada primarne baze ena izmed replik prevzame vlogo primarne baze, medtem ko druga še vedno opravlja vlogo replike. Podatki baze služijo kot dodatna varnost v primeru okvar, shranjeni pa so na trojno repliciranih diskih znotraj lokacije.

Primarna baza se dnevno backupira tudi na offsite lokacijo v Sloveniji, za primer, če bi prišlo do hkratnega izpada vseh treh lokacij.

Med aplikacijo in bazo podatkov se nahaja Database Proxy, ki skrbi, da se aplikacije vedno povežejo na trenutno primarno bazo.

Dodatno nova infrastruktura pokriva tudi primer, če pride do izpada dela storitev znotraj ene lokacije. V primeru izpada zgolj baze, ne pa tudi aplikacije na lokaciji, aplikacija zaradi uporabe Database proxy-a še vedno lahko deluje, saj vlogo baze prevzame druga lokacija. Ravno tako v primeru izpada samo aplikacije lahko aplikacija na drugi lokaciji prevzame serviranje uporabnikov, medtem ko še vedno uporablja bazo v primarni lokaciji. 

 

Nedosegljivost v času izpada

V primeru izpada lokacije ali strežnikov znotraj lokacije obstaja približno 30-60 sekundno obdobje, v katerem lahko pride do nedelovanja storitve. Prvi očiten razlog je, da CloudFlare dosegljivost posamične lokacije oz. aplikacije preverja vsakih 30 sekund. Drugi, še bolj pomeben razlog pa je, da v primeru izpada baze podatkov traja približno 30 sekund, da sistem potrdi, da je dejansko prišlo do izpada baze in ne zgolj začasne prekinitve delovanja oziroma dostopnosti do strežnika ter da izvede t.i. failover na eno izmed replik.

V izrednem primeru daljšega izpada storitve CloudFlare lahko DNS infrastrukturo v roku 24 ur prenesemo na drugega ponudnika, v vmesnem času pa zagotavljamo dostopnost storitve na alternativnem URL naslovu.

V primeru izpada vseh treh regij lahko z uporabo offsite backupov v roku 24 ur storitev  vzpostavimo na novi lokaciji.